Page 8 - Otomasyon Rehberi Sayı 11
P. 8

HABER        ortaya çıkarmaktadır. Makine ima-

        latçıları içinde barındırdığı mühen-
                         MİB'İN YENİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
        dislik ve AR-GE gücü sayesinde yük-
                         ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU
        sek teknolojiye en hızlı dönüşümü
        sağlayacak tek sektör olma özelliğini
                         Ahmet ÖZKAYAN - ERMAKSAN (Yönetim Kurulu B așkanı)
        taşımaktadır" diye konuştu.
                         S. Emre GENCER - E-MAK Makine (Yönetim Kurulu Bașkan Yardımcısı)
         Özkayan, üreterek büyümek zorun-
                         Ender YILMAZ - Yılmaz Redüktör (Yönetim Kurulu Bașkan Yardımcısı)
        da olan Türk ekonomisine en büyük
        desteği verecek olan makine imalat
                         Mustafa EROL - Törk Makine (Sayman)
        sektörünün hızla gelişmesi gerekti-
                         Mustafa KILIÇ - Erkekoğlu Pres (Sekreter Üye)
        ğini ifade etti. Sektörün büyümesi
        için mevcut desteklerin arttırılması M. Selçuk ATASEVEN - Değirmen Makine (Yönetim Kurulu Üyesi)

        ve özel önem statüsünde değerlen-
                         Hakan ALTINAY - Altınay Robotik (Yönetim Kurulu Üyesi)
        dirilmesi gerektiğini vurgulayan Öz-
        kayan, "Burada yapılacak olan des- Aslı Saraçoğlu ÖZER - Sarmak Makina (Yönetim Kurulu Üyesi)

        tekler ülke üzerinde finansal yük de-
                         Burç ANGAN - HÜR-MAK (Yönetim Kurulu Üyesi)
        ğil, tam tersi bugün ve gelecekte

        yurt dışına oluk gibi akan paranın
        engellenmesi olacaktır" dedi.  tur. Fakat yurtdışına çıktığımızda ra- guladı. Kayhan, ikinci el makineye
                         kiplerle olan şartlarımız eşit değildir. teşvik verilmemesi için talepleri ilgi-
         Cari açığı körükleyen en önemli ka-
                         Arkasına dev bankaları, uzun vade- lilere ilettiklerini ve bu talebin takip-
        lemin makine ithalatından kaynak-
                         leri, düşük faiz oranlarını alarak ma- çisi olmaya devam edeceklerini ifa-
        landığına işaret eden Özkayan, söz-
                         saya oturan yabancı rakiplerimiz, de etti. Geçmiş dönem faaliyetleriy-
        lerini şöyle sürdürdü: "Fabrikaları-
                         pazarları domine etmekte, üstelik le ilgili bilgiler veren Kayhan, Maki-
        mızın sipari le dolu olması gerekir-
                         bu rahatlıkla makinelerini çok daha ne İmalat Sanayi Dernekleri Fede-
        ken, ithalatın bu denli rahat oluşu
                         yüksek fiyatlara satmaktadırlar." rasyonu (MAKFED) kurulmasının
        sektörün gelişmesine engel teşkil
                                         sektörün daha iyi temsili açısından
        etmektedir. 2023 hedeflerinde Tür- “İKİNCİ EL MAKİNEYE TEŞVİK VE-
                                         çok önemli olduğunu vurguladı. Ge-
        kiye’nin lider ihracatçı sektörünün RİLMEMELİ”
                                         nel Kurul’da ayrıca İnfoma Teknoloji
        makinecilerin olmasının öngörüldü- MİB Yönetim Kurulu Başkanlığı gör-
                                         A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Ceran,
        ğünü biliyoruz. MİB üyelerimiz, evini Ahmet zkayan'a devreden MİB
                                         Endüstri 4.0 hakkında dünyada ya-
        2014-2015 yıllarında Türkiye maki- Eski Başkanı Sevda Kayhan Yılmaz
                                         şanan gelişmelere dair bir sunum
        ne ihracatının yüzde 60’ını gerçek- da toplantıda yaptığı konuşmada,
                                         gerçekleştirdi.
        leştirmiştir. Bizler 2023 hedeflerine 2015 yılında ihracatta ciddi daral-
        ulaşmak için çalışıyor, mücadele malar olduğunu belirterek, sektö-

        ediyoruz. Bu inanç ve kabiliyet, Türk rün özellikle ikinci el makine ithala-
        makine imalat sektöründe mevcut- tından dolayı sorun yaşadığını vur-
       6 Mayıs - Haziran 2016                            www.otomasyonrehberi.com
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13