Page 6 - Otomasyon Rehberi Sayı 11
P. 6

HABER

         Makina İmalatçıları Birliği'nin (MİB)             Yeni Başkanı Ahmet Özkayan

                                         çekleştirdi. “Teknoloji Üreten ve En-

                                         düstri 4.0’a Hazırlanan Yeni Makine
                                         Sanayi” temasıyla yapılan genel ku-

                                         rulda, ERMAKSAN Genel Müdürü
                                         Ahmet Özkayan Başkanlığa seçildi.

                                         Genel Kurul’da konuşan MİB Başka-
                                         nı Ahmet Özkayan, makine imalat

                                         sektörünün zorluk derecesi yüksek
                                         çok disiplinli bir yapıya sahip oldu-
         Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrul- rimine uyum sağlaması hedefiyle ğunu söyledi. Dünya mal ihracatın-
        tusunda 100 milyar dolar ihracat çalışacak. Makine sektörünün tü- da 2'nci sırada bulunan makine ve

        gerçekleştirmesi hedeflenen maki- münü kapsayan tek sivil toplum ku- teçhizatının ülke ekonomilerinin ge-
        ne imalatçıları, 3 yıl süreyle görev ruluşu olma niteliği taşıyan, makine lişmesindeki rolünün son derece

        yapacak yeni yönetim kurulunu be- ve aksamıyla ilgili imalat yapan 170 önemli olduğunu belirten Özkayan,
        lirledi. “Teknoloji Üreten ve Endüs- firmayı bünyesinde bulunduran Ma- "Makine üretimi ile birlikte, tekno-
        tri 4.0’a Hazırlanan Yeni Makine Sa- kina İmalatçıları Birliği (MİB) 14. lojiye geçiş süreci hızlanmakta ve

        nayi” temasıyla iş başına gelen yeni Olağan Genel Kurulu’nu 2 Nisan savunma sanayiiden tıbba kadar çok
        yönetim, sektörün Endüstri 4.0 dev- 2016 günü Cevahir Asia Otel'de ger- geniş alanda yaygın bir imalat gücü


       4 Mayıs - Haziran 2016                            www.otomasyonrehberi.com
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11